Bolagsordning

§1 Firma

Bolagets firma är Cryptzone Group AB (publ.).

§2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Göteborgs kommun. Årsstämma kan även hållas i Stockholm eller Nacka.

§3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att insynsskydda digitalt lagrad information och förhindra dataläckage samt därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor.

§5 Aktieslag

Aktie kan vara dels A-aktie dels B-aktie. A-aktie medför tio (10) röster och B-aktie en (1) röst.

A-aktie kan utges till ett antal av lägst 15 000 000 och högst 60 000 000 och B-aktie till ett antal som motsvarar hela aktiekapitalet.

Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittning har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna i förhållande till det antal de tidigare äger. Ägarna av A-aktier har då i första hand rätt till nya A-aktier och ägarna till B-aktier har i första hand rätt till nya B-aktier. Aktier som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna ska erbjudas samtliga aktieägare, samt ska fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag, ska samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal som de förut äger.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska A-aktier och B-aktier emitteras i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska de gamla aktierna ge företräde till nya aktier av samma slag i förhållande till sin andel i aktiekapitalet.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emission gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

§6 Omvandlingsförbehåll

Ägare av A-aktie i bolaget ska äga rätt att påfordra att aktie av serie A omvandlas till aktie av serie B, varvid varje A-aktie ska kunna omstämplas till en B-aktie. Begäran om omvandling ska skriftligen göras hos bolagets styrelse. Därvid ska anges hur många aktier som önskas omvandlade och, om omvandlingen inte avser ägarens hela innehav av A-aktier, vilka av dessa omvandlingen avser. Styrelsen för bolaget är skyldig att på det efter begäran närmast följande styrelsesammanträde behandla ärendet. Styrelsen ska utan dröjsmål anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering. Omvandlingen är verkställd när registrering har skett.

§7 Antal Aktier

Antalet aktier ska vara lägst 3 000 000 stycken och högst 12 000 000 stycken.

§8 Styrelsen

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio styrelseledamöter med högst fem suppleanter.

§9 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska utses en eller två revisorer med högst en revisorssuppleant eller ett registrerat revisionsbolag.

§10 Kallelse

Kallelse till bolagsstämman ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri. Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor för stämman. Kallelse till annan extra stämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor för stämman.

För att deltaga i bolagsstämman ska aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden på motsvarande sätt.

§11 Ärenden på årsstämma

På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma.

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av förslag till dagordning
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut angående:
  1. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultatredovisning och koncernbalansräkning
  2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt i förekommande fall den fastställda koncernbalansräkningen
  3. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
 8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
 9. Val av
  1. Styrelse och eventuella suppleanter
  2. Revisorer och eventuella revisorssuppleanter när så ska ske
 10. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen.

§12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 1 januari – 31 december.

§13 Röstberättigade

Röstberättigade är alla innehavare av aktier registrerade på avstämningsdagen. Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier med 10 (tio) röster för A-aktie och 1 (en) röst per B-aktie.

§14 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Antagen på extra bolagsstämma den 13 maj 2013.

Copyright © 2014 Cryptzone Group AB (publ) | info@cryptzone.com