Policyregler

Informationspolicy

Cryptzones information ska vara korrekt och relevant och ska presenteras på ett enhetligt och tydligt sätt.

Extern information

Cryptzone ska kontinuerligt förse aktieägare och andra intressenter med information som är trovärdig och relevant. Med hänsyn till att Cryptzone är ett publikt listat företag, får sådan information ej yppas externt som ej tidigare publicerats i årsredovisningar, delårsrapporter, kommunikéer eller liknande. Personer med insynsställning som tar del av information före offentliggörande är förbjudna enligt Insiderlagen att vidarebefordra eller utnyttja denna information för egen räkning.

Intern information

Information till anställda inom Cryptzone ska ha hög prioritet och en hög grad av öppenhet skall tillämpas.

Talesperson

Talespersonen för bolaget är VD. Då VD ej kan nås inträder Cryptzones VVD som i sin tur efterträdes av styrelseordförande som talesperson. Anställda har alltid rätt att tala med media beträffande arbetsrelaterade ämnen inom respektive befattning.

Informationsläckor och rykten

Om rykten sprids eller misstanke uppstår att information läcker, ska Cryptzone noggrant undersöka innehållet i den information som cirkulerar. I förekommande fall ska börsen informeras och pressmeddelande sändas snarast möjligt. Cryptzone kommenterar aldrig rykten på marknaden.

Kriser

Uppstår kriser som kan tänkas påverka Cryptzone’s värde och/eller förtroende ska informationen koordineras med bolagets styrelse.

Årsstämma

Inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår skall aktieägarna i Cryptzone hålla årsstämma. Kallelse till årsstämma skall offentliggöras i Dagens Industri, Post- och Inrikes tidningar, genom pressmeddelande samt publicering på bolagets hemsida.

Pressmeddelande

VD ansvarar för, initierar och utformar pressmeddelanden. Dessa skall delges bolagets Certified Adviser, Thenberg & Kinde Fondkomission AB före publicering. Pressmeddelanden publiceras på svenska och engelska och distribueras samtidigt till Stockholmsbörsen och nyhetsbyråer. Publiceringen sker via Observer, godkänd distributör av pressmeddelanden för börsnoterade företag. Pressmeddelanden ska finnas tillgängliga på Cryptzone’s webbplats så snart de publicerats.

Finansiell information

Finansiell information ska godkännas av Cryptzone’s styrelse före publicering.
Delårsrapporter publiceras kvartalsvis, bokslutskommuniké och årsredovisning publiceras en gång om året. Dessa beslutas av AB Cryptzones styrelse före publicering och distribution.

Hemsida på Internet

Cryptzone ska ha en egen hemsida där all offentliggjord information från bolaget till aktiemarknaden ska finnas tillgänglig minst två år tillbaka i tiden, om inte särskilda skäl föreligger.
Årsredovisningar, prospekt och annan väsentlig information som distribuerats eller hållits tillgänglig för aktieägare ska, om inte särskilda omständigheter föreligger, snarast göras tillgänglig på bolagets hemsida. Hemsidan ska också innehålla aktuell bolagsordning, uppgifter om nuvarande styrelse och ledning samt namnet på Certified Adviser. På hemsidan skall finnas förteckning över insynspersoner.

Övriga informationskrav

Cryptzone följer i övrigt de informationskrav för bolag vars aktier upptagits till handel på OMX First North.

Insiders Policy

Vägledning avsedd att förebygga riskerna att bryta mot gällande lagstiftning och OMX First North regler om insiderhandel.

1. Innehav och rapportering

Personer med insynsställning ska anmäla sitt och sina närståendes innehav av aktier samt andra finansiella instrument i Cryptzone (förstagångsanmälan) till bolaget. Även ändringar i innehavet ska anmälas.

Rapportering skall ske inom fem arbetsdagar efter att transaktionen gjorts.

Anmälan skall ske direkt till Cryptzone. Anmälan ska innehålla uppgift om aktuell affär samt antal finansiella instrument efter affären. Cryptzone publicerar insynspersonernas innehav och förändringar av innehav efter anmälan på sin hemsida.

2. Detta är insynsställning

Personer som anses ha särskilt goda förutsättningar att få tillgång till förtrolig information om Cryptzone har insynsställning. Hit hör bland andra:

 1. ledamot eller suppleant i Cryptzones styrelse
 2. verkställande direktör eller vice verkställande direktör i Cryptzone
 3. revisor eller revisorssuppleant i Cryptzone
 4. ledande befattningshavare eller uppdragstagare i Cryptzone, om befattningen eller uppdraget normalt kan antas medföra tillgång till inte offentliggjord information som kan påverka Cryptzones aktiekurs
 5. befattningshavare eller uppdragstagare enligt a-c ovan eller annan ledande befattningshavare i ett dotter-, intresse- eller portföljbolag som kan antas få tillgång till inte offentliggjord information som kan påverka Cryptzones aktiekurs
 6. större aktieägare, det vill säga den som äger minst tio procent av aktiekapitalet eller minst tio procent av röstetalet för samtliga aktier i Cryptzone (själv eller tillsammans med sådan fysisk eller juridisk person som är närstående till aktieägaren).
 7. större aktieägare är även personer som genom sitt eller sina företag äger minst tio procent av aktiekapitalet eller röstetalet i ett aktiemarknadsbolag. Personen behöver alltså inte ha något eget innehav.
 8. Närstående

Som närstående räknas:

 1. make eller sambo till den anmälningsskyldige
 2. omyndiga barn som står under den anmälningsskyldiges vårdnad
 3. andra närstående om de har gemensamt hushåll med den anmälningsskyldige sedan minst 1 år
 4. juridisk person vars verksamhet den anmälningsskyldige har ett väsentligt inflytande över och med vilken han, eller närstående enligt 1-2 ovan, har en ekonomisk gemenskap
 5. juridisk person vars verksamhet den anmälningsskyldige har ett väsentligt inflytande över och i vilken han eller närstående enligt 1-3 ovan har ekonomisk gemenskap

Närstående juridisk person grundas på förutsättningen att det finns ett väsentligt inflytande och en ekonomisk gemenskap. Med väsentligt inflytande menas att personen ingår i styrelsen för eller har en ledande ställning i den juridiska personen. Även en dominerande ägarposition anses innebära ett väsentligt inflytande. Med ekonomisk gemenskap menas ägarandel eller rätt att uppbära ekonomisk avkastning från den juridiska personen. Enligt lagen går gränsen vid en andel på tio procent. Även utländska juridiska personer kan omfattas av begreppet närståendekretsen.

3. Aktierelaterade finansiella instrument kan vara:

 1. aktieoption
 2. aktietermin
 3. betalda tecknade aktier (BTA)
 4. interimsbevis
 5. konvertibelt förlagslån/skuldebrev
 6. optionsbevis
 7. teckningsoption (skuldebrev förenat med optionsrätt till nyteckning), teckningsrätter
 8. vinstandelsbevis

4. Flaggningsregler

Cryptzone verkar för att större ägare som inte samtidigt är insynspersoner ska anmäla vissa affärer. Följande gäller:
Som större ägare räknas ägare som äger aktier i Cryptzone, motsvarande minst tio procent av aktiekapitalet eller av röstetalet för samtliga aktier i Cryptzone, eller äger aktier i denna omfattning tillsammans med sådan fysisk eller juridisk person som är aktieägaren närstående. Större ägare ska till Cryptzone anmäla köp eller försäljning av aktier som medför att ägandet passerar någon av gränserna 10, 20, 33.3, 50 eller 66.7 procent.
Anmälan och verifiering av anmälan genomförs och hanteras på samma sätt som för insynspersoners anmälan.

5. Förbud mot handel med finansiella instrument i Cryptzone före offentliggörande av rapporter och nyheter

Under 30 dagar före det att Cryptzone offentliggör delårsrapport eller årsbokslut, dagen för offentliggörande inkluderad, gäller ett generellt förbud för insynspersoner mot att köpa eller sälja finansiella instrument i Cryptzone. Rapportdagarna är publicerade på Cryptzones hemsida

Handelsförbud råder generellt före offentligt tillkännagivande av någon planerad affär eller händelse som kan påverka Cryptzones aktiekurs. Handelsförbudet råda 30 dagar före offentliggörandet, under förutsättningen att händelsen var känd.

Copyright © 2014 Cryptzone Group AB (publ) | info@cryptzone.com